Latinica | English

O projektu (2013-2016)

CILAP | 23.10.2012.

Izgradnja kapaciteta za poboljšanje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini (CILAP).

Projekat je rezultat dubokih diskusija između GU u BiH i Lantmateriet-a o tome kako bi Švedska mogla doprineti jačanju sektora zemljišne administracije u BiH i njenoj pripremi za članstvo u EU. Iako sam projekat ne može proizvesti veliki uticaj na sveukupni održivi ekonomski razvoj i rast, njegov dopunjujući uticaj kao podrška SB RERP biće značajan. Kao jedna od vodećih institucija u Evropi u oblasti zemljišne administracije Lantmäteriet će obezbediti tehničku pomoć i stručnost u njegovoj implementaciji.

Projekat je organizovan kao partnerska saradnja između srodnih uprava sa ciljem da izgradi kapacitet i prenese znanje i opštim ciljem da poveća efektivnost i pouzdanost procesa zemljišne administracije u BiH. Na taj način će doprineti sigurnosti vlasničkih prava, efikasnom tržištu nekretnina, pristupanju EU, ekonomskom i socijalnom razvoju. Iskustvo Lantmäteriet-a stečeno tokom implementacije sličnih projekata u regionu u zemljama sa sličnim istorijskim nasleđem i sistemima zemljišne administracije može značajno doprineti uspehu projekta.

Projekat uključuje jačanje i razvoj institucija i poslovnih procesa zemljišne administracije, ljudskih resursa, obrazovanje i obuku u korišćenju modernih tehnologija premera, razvoj pravnog okvira, sistema za procenu vrednosti nekretnina i zemljišta, IT razvoj i sistem digitalnog arhiva. Ovi ciljevi i koncepti imaju svoje poreklo u potrebama interesnih grupa i korisnika u zemljišnoj administraciji.
Kao deo sistema javne uprave GU moraju da razmotre i usvoje interese raznih interesnih grupa i da se ponašaju u skladu sa njihovim potrebama. Do određenog nivoa ključne interesne grupe su direktno učestvovale u razradi projekta, ali njihovo učešće tokom implementacije projekta je veoma značajno i presudno za opšti uspeh projekta. Ove interesne grupe uključuju sve tipove korisnika: ministarstva, ministarstvo pravde FBiH, sudove, statističke zavode, kantone, opštine, poreske uprave, banke, notare, agencije za nekretnine, privatne geodete, projektantske i građevinske kompanije ali takođe i obične korisnike usluga, vlasnike i korisnike zemljišta.

Projekat ima svoju projektnu organizaciju sa odgovornošću da implementira projekat i postigne očekivane rezultate.

Veza između izgradnje kapaciteta i efikasne zemljišne administracije

Zemljišna administracija je jedna od značajnih institucija od kojih ljudska civilizacija zavisi. Razvojni ekonomisti (npr. Douglass North) su pokazali značaj efikasnih institucija kao što su zemljišno administrativne za ekonomski razvoj. Države sa efikasnim institucijama za zemljišnu administraciju imaju prednost u međunarodnom takmičenju za ekonomski razvoj pred državama sa manje efikasnim institucijama. Institucije za zemljišnu administraciju su posebno značajne za pojedince radi obezbeđivanja sigurnosti prava vlasništva, za tržište zemljišta radi obezbeđivanja efikasnih transakcija i pouzdanih tržišnih informacija, i za kreditore radi obezbeđivanja sistema za sigurnost kapitala. Efikasna zemljišna administracija je jednako značajna za centralnu i lokalnu vlast radi obezbeđivanja informacija za razvoj održivog korišćenja zemljišta, zaštitu životne sredine i za obezbeđivanje zemljišta za urbani i ruralni razvoj. Efikasna zemljišna administracija zavisi od efektivne organizacije, odgovarajućeg pravnog sistema i efikasne komunikacione i informacione tehnologije za obradu zemljišnih i geografskih informacija, za prikupljanje, čuvanje, održavanje i distribuciju odgovarajućih informacija neophodnih za političko odlučivanje kao i za učesnike na tržištu i pojedince.

Efikasne organizacije za zemljišnu administraciju mogu se razviti kroz izgradnju kapaciteta.

Izgradnja kapaciteta će uobičajeno uključiti sledeće komponente:

 1. Razvoj ljudskih resursa, proces opremanja pojedinaca sa razumevanjem, veštinama i pristupom informacijama, znanjem i treningom koji mu omogućuju da efikasno postupa,
 2. Organizacioni razvoj, izrada upravljačkih struktura, finansijskih sistema, procesa i procedura, ne samo unutar organizacije već takođe i upravljanje odnosima između različitih organizacija i sektora (javni, privatni i zajednice),
 3. Razvoj institucionalnog i pravnog okvira, činjenje pravnih i regulatornih promena kako bi se omogućilo organizacijama, institucijama i agencijama na svim nivoima i u svim sektorima da poboljšaju svoje kapacitete.

Uspešna izgradnja kapaciteta u vezi sa razvojnom saradnjom zavisi od toga da li se može uspostaviti jednako razumevanje i poverenje između strana u takvoj saradnji. Koncept partnerske saradnje, koji znači saradnju između strana sa jednakim odgovornostima je dokazano uspešan u obezbeđivanju povoljnih uslova za izgradnju kapaciteta. Lantmätariet je na primer bio uključen u takvu saradnju u mnogim zemaljama u razvoju, ne samo u regionu Balkana.

Razvojni cilj projekta

Opšti razvojni cilj projekta je:

Putem efikasne zemljišne administracije, doprineti ekonomskom i socijalnom razvoju, održivom tržištu nepokretnosti, održivom korišćenju zemljišta, i pristupanju EU.

Cilj projekta

Uspostavljen efikasni, sigurni i pouzdani sistem zemljišne administracije.

Pristup i metodologija

Aktivnosti na projektu su organizovane kao saradnja između Lantmäteriet-a i GU u RS i FBiH. Saradnja je zasnovana na razmeni znanja i iskustava između službenika sa jednakim odgovornostima u Švedskoj i BiH sa ciljem da se izgradi kapacitet za razvoj efikasne zemljišne administracije. Aktivnosti će sadržati radionice kao i savetovanja, trening na samoj lokaciji i daljinsku podršku po potrebi. Ostale aktivnosti uključuju studijske posete Lantmäteriet-u, švedskim javnim i privatnim institucijama uključenim u procese zemljišne administracije kao i drugim relevantnim evropskim i regionalnim institucijama za zemljišnu administraciju.

GU su angažovale vođu i tim službenika za svaku komponentu koji će raditi sa vođom odgovarajuće komponente sa strane Lantmäteriet-a.

Očekivani rezultati

Očekivani rezultati posle 6 godina implementacije CILAP projekta:

 1. Institucije zemljišne administracije su ojačane,
 2. Program za razvoj ljudskih resursa je implementiran,
 3. Odgovarajuća zakonska regulative je razvijena,
 4. Moderna tehnologija premera je u upotrebi,
 5. Efikasni poslovni procesi zemljišne administracije su uspostavljeni,
 6. Odgovarajuća IKT podrška zemljišnoj administraciji je uspostavljena,
 7. Digitalni arhivi su uspostavljeni i integrisani u poslovne procese,
 8. Projektom je efikasno rukovođeno.
Ključne reči: cilap  projekat  

Projektni cilj
Uspostavljen efikasniji, sigurniji i pouzdaniji sistem zemljišne administracije.