Latinica | English

Komponenta 1: Ojačane organizacije zemljišne administracije

CILAP | 1.9.2013.

Uprkos velikom broju projekata koji su se prethodnih godina bavili pitanjima vezanim za zemljišnu administraciju, usled nedoslednosti izazvanih različitim pristupima i konceptima razvoja zemljišne administracije postignuti rezultati nisu u potpunosti zadovoljavajući.

GU su često menjale organizacionu formu kao i obaveze i nadležnosti, uglavnom iz političkih razloga.

Imajući u vidu izazove ispred GU tokom implementacije RERP, jačanje njihovih kapaciteta i sposobnosti da ispune planirane zadatke je neophodno. GU su prepoznale ove potrebe i insistirale su na uključivanju ove komponente u CILAP.

Jačanje upravljanja i rukovođenja je glavna tema ove komponente. Kao početna tačka biće urađena studija o trenutnoj situaciji kao i analiza potreba i zahteva za organizacioni razvoj. Ovo će uključiti pitanja upravljanja i rukovođenja, zadovoljstva osoblja i uslova za zapošljavanje, radnih uslova, potreba za modernom opremom, finansijskih sistema i razvoja u pravcu većeg samofinansiranja aktivnosti.

Sistemi praćenja i procene kvaliteta će takođe biti razvijeni. Upoznavanje sa švedskom pomoći, upravljanje zasnovano na rezultatima i očekivanim rezultatima, izveštavanje i praćenje, i poslovna kultura su od suštinskog značaja za čitav projektni tim. To će pomoći svima u timu da budu orijentisani na postizanje rezultata i da pokušaju da dostignu najbolje rezultate na efikasan način.

Regionalna saradnja sa organizacijama za zemljišnu administraciju na Balkanu će takođe biti podržana.

Očekivani dugoročni rezultat

Institucionalno jačanje za obavljanje efikasne zemljišne administracije koja doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju, održivom tržištu nepokretnosti i održivom korišćenju zemljišta u skladu sa standardima EU.

Aktivnosti

(opis, tip konsultantske/podrške, vreme)

 • Sadašnja situacija i analiza potreba i zahteva za organizacioni razvoj
  Kratkoročna, Tokom 1 godine projekta;
 • Studijska putovanja i međunarodna edukacija
  Studijska poseta, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Podrška razvoju poslovnih planova
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 2 i 4 godine projekta;
 • Upoznavanje sa švedskim upravljanjem baziranom na rezultatima
  Edukacija u Sida Štokholm i kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Podizanje javne svesti o značaju registracije zemljišta
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Radionica o razvoju komunikacionih i strateških planova
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Edukacija o organizaciji, finansijama i tržišnoj orijentaciji
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Regionalna saradnja
  Učešće u regionalnim radionicama, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta.

Izlazni rezultati

 • Dobro poznavanje najboljih praksi u evropskim organizacijama za zemljišnu administraciju,
 • Znanje o evropskim standardima o geografskim podacima i infrastrukturi geografskih prostornih podataka,
 • Znanje o švedskoj pomoći i upravljanju zasnovanom na rezultatima,
 • Svest o značaju ravnopravnosti polova,
 • Svest o tome kako smanjiti korupciju,
 • Znanje u vezi razvoja komunikacione strategije i poslovnih planova,
 • Dobro promovisana svest o značaju registracije nekretnina,
 • Unapređena interna komunikacija u okviru GU,
 • Stvaranje atraktivnog i modernog radnog okruženja,
 • Razvijene procedure za praćenje i analizu kvaliteta rada zaposlenih,
 • Znanje o finansijskom sistemu i koristima ukoliko uprava postane samofinansirajuća,
 • Jačanje institucionalne i regionalne saradnje.

Kvalitativni rezultat

Institucije su ojačane da pruže efikasne usluge javnosti i vlastima u pogledu sigurnosti prometa, efikasnih procedura i pristupa informacijama.

Indikatori

 • Smanjenje vremena potrebnog za registraciju,
 • Povećan obuhvat katastra nepokretnosti (RS) i integrisanog registra zemljišta i katastarskih podataka (FBiH),
 • Broj institucija sa razvijenom saradnjom sa GU (memorandumi, okrugli stolovi, zajedničke e-usluge, korišćenje baza podataka, razmena podataka),
 • Zadovoljstvo korisnika,
 • Smanjen broj žalbi,
 • Povećan stepen samofinansiranja.
Ključne reči: komponenta 1  

Kvalitativni rezultat
Institucije su ojačane da pruže efikasne usluge javnosti i vlastima u pogledu sigurnosti prometa, efikasnih procedura i pristupa informacijama.