Latinica | English

Komponenta 2: Program razvoja ljudskih resursa

CILAP | 1.9.2013.

Najvredniji resurs u svim organizacijama za zemljišnu administraciju su njeni zaposleni.

Ulaganje u edukaciju i trening osoblja radi prihvatanja novih tehnologija, procedura i efikasnih način poslovanja je visoko profitabilno. Bez dobro obučenog i motivisanog osoblja razvoj prema modernoj i produktivnoj instituciji je praktično nemoguć.

Prva aktivnost u okviru ove komponente biće razrada plana razvoja ljudskih resursa zasnovana na popisu postojećeg i potrebnog znanja unutar organizacije. Programi obuke će biti kreirani tako da ispune tražene zahteve u skladu sa planom poslovanja. Programi obuke će obuhvatiti osoblje uključenih organizacija kao i zemljišnokjnižne referente ali takođe i ostale zainteresovane kao što su notari, advokati, geodete, banke, opštine, studenti itd. U okviru ove komponente neke specifične teme će biti obrađene, kao što su:

 • Prevencija korupcije,
 • Svest o ravnopravnosti polova,
 • Upravljanje i rukovođenje.

U razvoju i implementaciji programa obuke saradnja sa drugim donatorima i posebno sa RERP je uspostavljena i edukacione aktivnosti će biti raširene kako bi pokrile sve potrebe GU. Bliska saradnja u aktivnostima je neophodna kako bi se izbeglo preklapanje.
Obuka osoblja u lokalnim kancelarijama će biti organizovana kao obuka za trenere. Centri za obuku uspostavljeni tokom prethodnog SB LRP biće korišćeni koliko je god to moguće za zajedničke kurseve za osoblje iz oba entiteta.

Očekivani dugoročni rezultat

Osoblje u sektoru zemljišne administracije je dobro obučeno i motivisano da ispuni svoje obaveze.

Aktivnosti

 • Popis postojećeg kapaciteta i zahteva za dodatnim znanjem 
  Kratkoročna, Tokom 1 godine projekta;
 • Razvoj ljudskih resursa i plana obuke u saglasnosti sa SB i drugim donatorima
  PMT tehnički savetnik i kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Obuka/Studijska poseta Švedskoj 
  Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Obuka o upravljanju i rukovođenju
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Obuka o prevenciji korupcije i svesti o ravnopravnosti polova
  Kratkoročna, Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Upoznavanje sa e-potpisom 
  Kratkoročna, Tokom 1 godine projekta;
 • Upravljanje rizikom
  PMT tehnički savetnik i kratkoročna, Tokom 1 i 4 godine projekta;

Izlazni rezultati

 • Plan razvoja ljudskih resursa,
 • Bolje razumevanje dužnosti sa različitim odgovornostima,
 • Bolja saradnja sa zainteresovanim stranama uključenim u zemljišnu administraciju u BiH,
 • Razumevanje postojećih kapaciteta i zahteva za dodatnim znanjem,
 • Poznavanje evropskih standarda u prevenciji korupcije,
 • Povećana svest o polnoj jednakosti.

Kvalitativni rezultat

Obučenije osoblje vodi ka efikasnijem upravljanju i procedurama, smanjenju korupcije i ravnopravnijem tretmanu u pogledu ženskih i muških prava.

Indikatori

 • Broj obučenog osoblja sa odgovarajućim veštinama koje se primenjuju u svakodnevnom radu,
 • Smanjen broj pritužbi vezanih za neprimereno ponašanje javnih službenika,
 • Broj žena i muškaraca na rukovodećim pozicijama.
Ključne reči: komponenta 2  ljudski resursi  rukovođenje  zemljišna administracija  upravljanje  

Kvalitativni rezultat
Obučenije osoblje vodi ka efikasnijem upravljanju i procedurama, smanjenju korupcije i ravnopravnijem tretmanu u pogledu ženskih i muških prava.