Latinica | English

Komponenta 3: Razvoj pravne regulative

CILAP | 1.9.2013.

Različiti pristupi u pogledu sistema zemljišne administracije su trenutno na snazi u BiH.

U FBiH sistem se sastoji od zemljišnoknjižnih sudova koji vode računa o vlasničkim pravima dok su opštine odgovorne za katastar. Zakon o katastru je vrlo star i potreba za njegovom modernizacijom je ogromna. U skladu sa tim, nova podzakonska akta, instrukcije i uputstva treba da se izrade. Glavne aktivosti će biti fokusirane na podršci radnoj grupi na izradi novog zakonskog predloga koji bi bio zajednički za katastar i zemljišne knjige u FBiH.

Od januara 2012 novi zakon o katastru je na snazi u RS. Zakon uvodi katastar nekretnina kao jedinstveni sistem za registraciju kako katastarskih tako i informacija o vlasničkim pravima. Postoji potreba da se zakon podrži podzakonskim aktima i drugim instrukcijama u cilju njegove operativnosti.

Nova, pouzdana zakonska regulativa o zemljišnoj administraciji je preduslov za sigurnost vlasničkih i imovinskih prava kao osnove za investicije i sveukupni ekonomski rast. To će dovesti do transparentnijeg i efikasnijeg tržišta nekretnina i pomoći u smanjenju mogućnosti za korupciju u procesima vezanim za zemljišnu administraciju. Nova zakonska regulativa bi trebalo da nađe odgovore kako postupati kod nelegalnog zauzeća zemlje i imovine, sa usitnjenim vlasništvom nad zemljištem u seoskim područjima i sporovima u vezi sa državnim zemljištem. Još jedna važna oblast koja treba biti razmotrena je zakonska regulativa u vezi procene vrednosti zemljišta i oporezivanja.

Očekivani dugoročni rezultat

Izrađena je odgovarajuća zakonska regulativa koja će doprineti smanjenju nelegalnog zauzeća zemljišta i imovine, usitnjenog vlasništva nad zemljištem u seoskim područjima i zemljišnih sporova.

Aktivnosti

 • Razmatranje zakona koji su trenutno na snazi
  Kratkoročna Tokom 1 godine projekta;
 • Nacrt zakona o integrisanim zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima u FBiH
  PMT, tehnički savetnik, FGUFBiH, opštine, MoJFBiH Tokom 1 godine projekta;
 • Sagledavanje potreba za podzakonskim aktima i instrukcijama 
  Kratkoročna Tokom 1 godine projekta;
 • Podrška izradi zemljišne zakonske regulative, podzakonskih akata, instrukcija i uputstava 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 2 i 5 godine projekta;
 • Izrada zakonske regulative za postupanje kod nelegalnog zauzeća zemlje i imovine Zakonska regulativa u vezi sa procenom vrednosti zemljišta i oporezivanjem 
  Kratkoročna Tokom 3 godine projekta;
 • Edukacija u Švedskoj i dugim zemljama
  Studijska poseta Tokom 4 i 6 godine projekta.

Izlazni rezultati

 • Podrška izradi zemljišne zakonske regulative, podzakonskih akata, instrukcija i uputstava,
 • Izrada zakonske regulative u vezi sa procenom vrednosti nekretnina,
 • Izrada zakonske regulative koja se tiče nelegalnog zauzeća zemljišta i imovine, usitnjenog vlasništva nad zemljištem u seoskim područjima i sporova u vezi sa zemljištem u državnoj svojini.

Kvalitativni rezultat

Vlasnička i imovinska prava su sigurna, investicije su olakšane i uspostavljeno je transparentno tržište nepokretnosti. Zemljište se efikasnije koristi.

Indikatori

Nacrt zakona o integrisanim zemljišnoknjižnim i katastarskim podacima u FBiH je izrađen i dostavljen za odobrenje na višem nivou,
Novi podzakonski akti u FBiH i RS su izrađeni i dostavljeni za odobrenje na višem nivou.

Ključne reči: komponenta 3  

Kvalitativni rezultat
Vlasnička i imovinska prava su sigurna, investicije su olakšane i uspostavljeno je transparentno tržište nepokretnosti. Zemljište se efikasnije koristi.