Latinica | English

Komponenta 5: Unapređenje poslovnih procesa zemljišne administracije

CILAP | 1.9.2013.

Prateći glavnu aktivnost u okviru RERP u vezi sa nastavkom i ubrzavanjem registracije nekretnina, ova komponenta će podržati GU u unapređenju i razvoju poslovnih procesa kako bi ispunile ciljeve RERP.

Imajući u vidu različite sisteme za registraciju u FBiH i RS, procesi moraju biti usklađeni sa važećom pravnom regulativom, što znači izradi katastra nekretnina u RS, i integrisane centralne baze podataka koja se sastoji od zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka u FBiH.

Ovo će biti urađeno na različite načine, transformacijom postojećih informacija, ili novim premerom i pravnim procedurama radi razjašnjenja pravnih i geografskih nesaglasnosti, kao i nelegalnog zauzimanja zemlje, između različitih izvora podataka i zahteva od strane korisnika zemlje u procesu nazvanom harmonizacija. RERP fokus će biti na urbanim opštinama sa mnogo tekućih promena tako da je neophodno razviti nove efikasne procedure, testirati ih i primeniti.

U okviru FBiH biće testiran pilot projekat za formiranje kantonane institucije u FBiH koja će biti odgovorna za registraciju nekretnina i prava na njima. Na osnovu zahteva za uspostavljanje efikasnije registracije nekretnina, procedura za integraciju podataka iz zemljišnoknjižnih ureda i opštinskih katastara će biti razvijena u test oblasti. Baza podataka će biti pohranjena na kantonalnom nivou kao deo odgovornosti kantonalne integrisane zemljišne administracije. Na ovaj način biće formirana instistucija odgovorna za održavanje katastra i zemljišnokjižnog registra. Piot projekat će biti izveden tako da definiše procedure za uspostavljanje takve institucije.

Suočavajući se sa novim komunikacionim trendovima, daljnji razvoj e-usluga je neophodan u procesu transformacije GU u moderne, pouzdane institucije spremne da ispune svoje dužnosti.

Komponenta se sastoji iz tri dela:

Deo 1: Pilot testovi poslovnih procedura za modernu zemljišnu administraciju koje se odnose na:

 • Katastar nepokretnosti u RS,
 • Integrisane zemljišnoknjižne i katastarske podatke u FBiH,
 • Razvoj odgovarajućih katastarskih procedura,
 • E-usluge za banke, zemljišnoknjižne sudove, opštine, notare i geodete, vlasnike i korisnike zemljišta i druge.

Deo 2: Izrada adresnog registra

Deo 3: Studija o proceni vrednosti nekretnina

 • Očekivani dugoročni rezultat
 • Razvijene efikasne katastarske procedure.

Aktvnosti

 • Analiza postojeće situacije i identifikacija podatak koji treba da budu uključeni u registar u RS i FBiH 
  Tehnički savetnik i PMT Tokom 1 godine projekta;
 • Definisanje pilot test oblasti u RS i FBiH 
  Tehnički savetnik i PMT Tokom 1 godine projekta;
 • Uspostavljanje radnih grupa za pilot oblasti 
  Tehnički savetnik i PMT Tokom 1 godine projekta;
 • Izrada godišnjeg plana rada sa vremenskim planom
  Tehnički savetnik i PMT Tokom 1 godine projekta;
 • Specifikacija potreba za nabavku
  Tehnički savetnik i tehnički asistent Ravnomerno raspoređeno tokom 1,2,4 i 5 godine projekta;
 • Podrška u modeliranju poslovnih procesa
  Tehnički savetnik Tokom 1 do 6 godine projekta;
 • Obuka i trening uz rad na GIS i GIS alatima, katastarskim aplikacijama i radnim tokovima 
  Tehnički savetnik Tokom 1 do 6 godine projekta;
 • Testiranje slučaj po slučaj (na kantonalnom nivou u FBiH i centralnom nivou u RS) 
  Tehnički savetnik Tokom 1 do 6 godine projekta;
 • Razvoj poslovnih procesa za izgradnju adresnog registra 
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 5 godine projekta;
 • Obuka i trening uz rad za adresni registar 
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta;
 • Dokumentovanje procesa i modela podataka
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno tokom 1 i 2 godine projekta;
 • Specifikacija, razvoj softvera i testiranje za adresni registar
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta.
 • Publikovanje rezultata putem radionica i seminara
  Tehnički savetnik i radni timovi Ravnomerno raspoređeno između 3 i 6 godine projekta
 • Pregled sadašnjeg stanja (aktivnosti na proceni vrednosti, raspoloživi tržišni podaci, količina i kvalitet masovnih podataka vezanih za procenu vrednosti) 
  Kratkoročna Tokom 1 godine projekta
 • Priprema za pilot projekat i plan za uključivanje zainteresovanih strana
  Kratkoročna Tokom 1 godine projekta
 • Studijska poseta Sloveniji i Švedskoj 
  Kratkoročna Tokom 1 i 4 godine projekta
 • Prikupljanje podataka, kupoprodajni procesi, GIS podrška
  Kratkoročna i tehnički savetnik Ravnomerno raspoređeno između 1 i 5 godine projekta
 • Izrada registra kupoprodajnih cena
  Kratkoročna i tehnički savetnik Ravnomerno raspoređeno između 1 i 4 godine projekta
 • Izrada modela za procenu vrednosti
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 2 i 5 godine projekta
 • Zahtevi za bazu podataka kupoprodajnih cena za oba entiteta u BiH 
  Kratkoročna Tokom 2 godine projekta
 • Razvoj IT-arhitektrue za bazu podataka kupoprodajnih cena u BiH
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 2 i 4 godine projekta
 • Izrada uputstava za istraživanje i uporedne analize prodaja u BiH 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 3 i 6 godine projekta
 • Podrška IT-razvoju za procenu vrednosti nepokretnosti 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 3 i 6 godine projekta
 • Proceniti mogućnosti za prelazak na tržišnu procenu 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 3 i 6 godine projekta
 • Dokumentovanje radnih tokova i procesa za integrisanu instituciju za katastar nepokretnosti u FBiH i integrisane podatke u RS Tehnički savetnik i kratkoročna Tokom 5 i 6 godine projekta
 • Predlozi za pravnu regulativu 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • E – servisi
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Upravljanje bazama podataka i sigurnost podataka
  Tehnički savetnik i kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta

Izrada adresnog registra u okviru jedne organizacione jedinice odgovorne za registraciju nekretnina

Adresni registar za jednu od opština u oba entiteta će biti implementiran radi definisanja sadržaja i metoda za izradu adresnog registra. Na primeru jedne opštine biće testirane procedure što će dovesti do tačnog opisa svih procedura potrebnih za izradu adresnog registra, i takođe do definicije modela podataka i neophodne softverske podrške.

Studija o proceni vrednosti nekretnina

Velika šansa za GU u oba entiteta je pružanje relevantnih informacija učesnicima na tržištu nekretnina. Uvođenje procene vrednosti nekretnina će dovesti do uspostavljanja transparentnog i stabilnog tržišta nekretnina. Neke koristi vezane za uvođenje ove vrste sistema su: kreditno tržište sa nižim kamatima za stanovništvo, osiguranja sa nižim naknadama, sigurne investicije, stabilnost fiskalnih prihoda od oporezivanja imovine itd. Radi dobijanja relevantnih informacija za procenu vrednosti nekretnina neophodni su geografski i vlasnički podaci. Kako bi se olakšao rad na proceni i omogućila tranzicija ka tržišnoj proceni postoji potreba za posebnom bazom podataka za procenu, takozvanom bazom podataka kupoprodajnih cena. Ova baza podataka će prvenstveno biti zasnovana na podacima iz postojećih registara. Sadržaj će varirati za različite kategorije nekretnina.

Izlazni rezultati

 • Analiza postojeće situacije i sadržaja uključenog u registre u RS i FBiH,
 • Modeliranje poslovnih procesa i procedura za integraciju podataka u FBiH,
 • Unapređenje poslovnih procesa za izradu katastra nepokretnosti u RS,
 • Ubrzanje registracije nekretnina,
 • Razvoj poslovnih process za izradu adresnog registra uključujući model podataka i softver za pilot test područja,
 • Uspostavljene procedure za kantonalnu instituciju odgovornu za integrisane podatke (registraciju nekretnina) zemljišnoknjižnih registara i opštinskih katastara,
 • Ojačane sposobnosti GU za izvođenje aktivnosti vezanih za procenu vrednosti nekretnina,
 • Razvijen model procene za jednu vrstu nepokretnosti,
 • Izrada i uspostavljanje registra kupoprodajnih cena za tržišnu procenu vrednosti nekretnina,
 • Publikovanje rezultata u okviru GU i zainteresovanim stranama kroz radionice i seminare,
 • Bliža saradnja i razmena informacija sa poreskim upravama u BiH,
 • Uspostavljanje jedinice za procenu vrednosti nepokretnosti u GU.

Kvalitativni rezultat

Efikasne katastarske procedure koje smanjuju vreme potrebno za registraciju, doprinose efikasnoj zemljišnoj administraciji i tržištu nekretnina, lakom pristupu uslugama GU i prevenciji korupcije.

Indikatori

 • Broj katastarskih opština sa integrisanim podacima (primarno zavisi od efikasnosti RERP),
 • Broj katastarskih opština u katastru nepokretnosti (primarno zavisi od efikasnosti RERP),
 • Broj ugovora registrovanih u kupoprodajnom registru,
 • Broj adresa u informacionom sistemu,
 • Broj procenjenih nekretnina.
Ključne reči: komponenta 5  

Kvalitativni rezultat
Efikasne katastarske procedure koje smanjuju vreme potrebno za registraciju, doprinose efikasnoj zemljišnoj administraciji i tržištu nekretnina, lakom pristupu uslugama GU i prevenciji korupcije.