Latinica | English

Komponenta 7: Uspostavljanje digitalnog arhiva i integracija u poslovne procese

CILAP | 1.9.2013.

Podaci i informacije vezani za katastar i imovinu skupljani tokom u nekim slučajevima i više stotina godina imaju veliku vrednost ne samo zbog istorijskih razloga već kao i dokaz legalnosti transakcija nekretnina.

Zemljišni zapisi su jedinstveni jer su oni često važeći i čuvaju pravne dokaze čak iako su stotinu i više godina stari. Ovi zapisi propadaju usled stalnog korišćenja i često teških klimatskih uslova, kao i zbog lošeg čuvanja i slabe sigurnosti što sve zahteva odgovarajuće mere koje se moraju preduzeti da bi se ovi zapisi konzervirali i sačuvali. Pred GU je izazov da osiguraju da se svi njihovi stalni zemljišni zapisi dugoročno arhiviraju, zaštite i sačuvaju kao i da ih učine dostupnim kada je to god potrebno korisnicima, internim kao i eksternim uključujući širu javnost.

Kroz norveški projekat razvoj dokument menadžment sistema će biti podržan, kako u savetodavnoj formi tako i u sredstvima za kupovinu neophodnog hardvera i softvera.

CILAP projekat će doprineti ovom razvoju putem saveta kako dokument menadžment sistem može biti korišćen pri formiranju digitalnog arhiva, koji će podržati dnevnu obradu predmeta tako da registracija nekretnina može biti zasnovana na elektronskim informacijama i shodno tome bude efikasnija i sigurnija.

Očekivani dugoročni rezultat

Uspostavljen digitalni arhiv.

Aktivnosti

 • Podrška definisanju strategije digitalnog čuvanja podataka i arhiva 
  Kratkoročna Tokom 1 godine projekta
 • Edukacija u Švedskoj i drugim zemljama 
  Obuka uz rad Ravnomerno raspoređeno između 1 i 5 godine projekta
 • Izgradnja kapaciteta za upravljanje zapisima i arhivama 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Podrška definisanju procesa za konverziju zapisa 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 2 i 3 godine projekta
 • Podrška definisanju sistema digitalnog arhiva
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 4 godine projekta
 • Podrška izradi specifikacija softvera i hardvera za digitalni arhiv 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Upravljanje bazama podataka i sistemom digitalnog arhiva u dnevnom radu 
  Kratkoročna Ravnomerno raspoređeno između 2 i 6 godine projekta

Izlazni rezultati

 • Definisana strategija digitalnog čuvanja podataka i arhiva,
 • Definisani procesi za konverziju zapisa,
 • Specifikacija za softver i hardver za digitalni arhiv,
 • Uspostavljen Internet pristup i distribucija skeniranih dokumenata.

Kvalitativni rezultat

Uspostavljen digitalni arhiv koji doprinosi efikasnoj zemljišnoj administraciji i lakom pristupu dokumentima za obradu predmeta kao i za tržišne aktere.

Indikatori

 • Broj skeniranih dokumenata,
 • Broj unetih metapodataka,
 • Broj korisnika internih/eksternih.
Ključne reči: komponenta 7  

Kvalitativni rezultat
Uspostavljen digitalni arhiv koji doprinosi efikasnoj zemljišnoj administraciji i lakom pristupu dokumentima za obradu predmeta kao i za tržišne aktere.