Latinica | English

Komponenta 8: Upravljanje projektom

CILAP | 1.9.2013.

Efikasno upravljanje projektom je jedan od ključnih preduslova za sveukupni uspeh projekta.

CILAP tim za upravljanje projektom sastoji se od tri člana: dva koordinatora, jednog iz GURS i jednog iz GUFBiH, i direktora projekta iz Lantmäteriet-a.

Upravljanje projektom uključuje organizaciju vođa komponenti i komponentnih radnih timova, projektnih kapaciteta, sastanaka upravnog odbora, planiranje i izveštavanje, kao i administraciju projekta. Imajući u vidu veći broj projekta vezanih za zemljišnu administraciju koji počinju ili su u toku u BiH veoma važan aspect ove komponente je obuka osoblja u upravljanju projektima. Dobro obučeni i edukovani menadžeri projekta biće sposobni da ispune sve ciljeve projekta u zadatom vremenskom okviru i budžetu.
Bliska saradnja sa RERP (PIU) i norveškim projektom je obavezna radi postizanja najboljih mogućih rezultata i izbegavanja preklapanja aktivnosti.

Kako bi se osiguralo da su program i aktivnosti projekta obavljeni u skladu sa godišnjim radnim i vremenskim planom i opštim ciljevima projekta, praćenje i procena kvaliteta projekta biće vršena svake godine od strane stručnjaka iz Lantmäteriet-a.

Procena projekta, koja će biti obavljena od strane spoljnog stručnjaka ali uključujući PMT je planirana da se obavi godinu dana nakon završetka projekta 2019 godine zajedno sa procenom RERP. Na ovaj način, biće moguće pratiti dugoročni uticaj raznih projektnih komponenti na socijalni i ekonomski razvoj u BiH.

Očekivani dugoročni rezultat

Ciljevi projekta su sprovedeni efikasno, u okviru predviđenog budžeta i vremenskog okvira kao i efikasno vođeni i dobro koordinirani sa drugim projektima i interesnim grupama.

Aktivnosti

 • Priprema Uvodnog izveštaja i godišnjeg plana rada  PMT
  Tokom 1 i 4 godine projekta
 • Priprema godišnjeg radnog i vremenskog plana PMT
  Tokom 1 do 5 godine projekta
 • Sprovođenje sastanaka upravnog odbora  PMT i tehnički asistenti
  Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Obavljanje planiranja, izveštavanja i administrativnih pitanja projekta PMT i tehnički asistenti
  Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Organizacija različitih vođa komponenti i radnih timova PMT
  Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Komunikacija i koordinacija sa RERP i drugim projekima, institucijama itd.  PMT
  Ravnomerno raspoređeno između 1 i 6 godine projekta
 • Priprema sveobuhvatne procene uticaja projekta godinu dana nakon završetka projekta PMT
  Tokom 6 godine projekta
Ključne reči: komponenta 8  

Očekivani dugoročni rezultat
Ciljevi projekta su sprovedeni efikasno, u okviru predviđenog budžeta i vremenskog okvira kao i efikasno vođeni i dobro koordinirani sa drugim projektima i interesnim grupama.