Latinica | English

O projektu (2016-2019)

CILAP | 8.4.2016.

Projekat "Izgradnja kapaciteta za unapređenje zemljišne administracije i procedura u Bosni i Hercegovini" - CILAP, je dugoročni projekat čiji je cilj izgradnja kapaciteta i prenos znanja a sve u cilju povećanja efikasnosti i pouzdanosti procesa zemljišne administracije u Bosni i Hercegovini (BiH).

CILAP projekat je planiran, opisan i odobren sa ciljem da podrži geodetske uprave (GA) u BiH tijekom cijelog perioda implementacije projekta registracije nekretnina (RERP), 2013-2019, koji se finansira iz sredstava kredita Svjetske banke (SB).

Druga faza CILAP projekta, sa detaljnim opisom predstojećih aktivnosti za 2016-2019 je u skladu sa novom Švedskom strategijom "Strategija rezultata za Švedsku reformsku saradnju sa istočnom Evropom, zapadnim Balkanom i Turskom 2014-2020". Strategija je prihvaćena od strane švedske vlade 2014 godine i između ostalog, strategija se i dalje fokusira na jačanje javne uprave s ciljem da podrži razvoj efikasnije javne uprave i pružanje kvalitetnijih javnih usluga, na načelima nediskriminacije i jednakih prava sa manje korupcije. Ciljevi predviđeni nastavkom CILAP projektnih aktivnosti su u skladu sa strategijom i relevantni su za ostvarenje ciljeva nove strategije.

Projektni dokument za nastavak aktivnosti CILAP projekta 2016-2019 je izrađen na osnovu analize rezultata i iskustava prethodne faze podrške – CILAP 2013-2015 i zasnovan je na plodnoj i dobro vođenoj saradnji između direktnih projektnih partnera: Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Republike Srpske (RGA), Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Federacije Bosne i Hercegovine (FGA) i Lantmäteriet-a (Švedska uprava za kartografiju, katastar i upis prava).

Tim SB odgovoran za implementaciju RERP (2013-2019) u BiH je prepoznao značaj švedske podrške tokom implementacije CILAP 2013-2015 i izrazio je snažnu podršku i zahtjev za angažman Lantmäteriet-a do kraja RERP 2019.

Ciljevi CILAP 2 ostaju isti kao i u CILAP 1. Projekat doprinosi očekivanom dugoročnom utjecaju:

Efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU.

Očekuje se da će fokus na razvoj kapaciteta dovesti do održivih promjena i praksi kod projektnih partnera RGA i FGA. Glavni cilj projekta je:

Učiniti sistem zemljišne administracije efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim.

U cilju dostizanja projektnog cilja, kao deo rada na početnom dizajnu projekta, izvršen je proces identifikacije ključnih komponenti koje treba ostvariti kako bi GA mogle da posluju efikasnije, sigurnije i pouzdanije. To je dovelo do određivanja prioritetnih strateških projektnih komponenti. CILAP 2016-2019 će sadržavati šest (6) komponenti:

 1. Podrška jačanju organizacija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom,
 2. Podrška uspostavi Adresnog registra,
 3. Podrška uspostavi Registra kupoprodajnih cijena,
 4. Podrška razvoju geodetske infrastrukture,
 5. Podrška razvoju IKT i Geoinformacionih sistema,
 6. Podrška pri uspostavi digitalnog arhiva, njegova integracija u poslovne procese i korištenje u svakodnevnom poslovanju,

Motivacija: Struktura projekta je dizajnirana da pokrije sve važne potrebe, kao preduslov za dobro funkcionisanje zemljišne administracije

 • Komponenta 1: Korisnički orijentisano strateško poslovno planiranje, strategija ljudskih resursa i razvojni plan ljudskih resursa, komunikaciona strategija i politika, politike upravljanja i zaposlenih, su prepoznate kao ključni preduslovi za transformaciju GA u moderne i efikasne organizacije koje će doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju. Saradnja sa akterima uključenim u zemljišnu administraciju u BiH će pozicionirati GA kao atraktivne institucije koje su spremne da preuzmu odgovornost i u koje oni mogu imati povjerenja. Promocija rodne ravnopravnosti i saradnje između javnih institucija ne samo da će poboljšati kvalitet i kapacitete javne uprave, već će i na pozitivan način doprinjeti minimiziranju korupcije, nediskriminaciji i otvorenijim i transparentnijim informacijama za korisnike.
 • Komponenta 2: Razvoj potpuno operativnog adresnog sistema je jedna od veoma važnih pretpostavki za uspostavu funkcionalnog i dobro organizovanog društva. Socijalne usluge, briga o starima, usluge spašavanja i pomoći (policija, vatrogasci i hitna pomoć) i urbanisti ne mogu obavljati svoje dužnosti na efikasan način bez tačnog sistema AR. Mogućnost da se lako nađe tačna lokacija, posebno u ruralnim i siromašnim gradskim područjima, od ključnog je značaja u pružanju nediskriminirajućih i fer usluga pomoći, omogućujući svim građanima jednak pristup vitalnim društvenim uslugama.
 • Komponenta 3: Održivo i transparentno tržište i korištenje nekretnina u skladu sa standardima EU vodi ka bržem ekonomskom razvoju i povećanju investicija. Pružanje relevantnih i pouzdanih informacija akterima na tržištu nekretnina predstavlja ogromnu priliku za GA u oba entiteta. Neke od prednosti implementacije ove vrste sistema su povezani sa: nižim kamatama za domaćinstva na kreditnom tržištu, nižim naknadama osiguranja, sigurnošću investicija, stabilnostšću fiskalnih prihoda od oporezivanja nekretnina, itd.
 • Komponenta 4: Moderna geodetska infrastrukture povezana sa susjednim zemljama i evropskim mrežama je osnova za sve vrste premjera. To će omogućiti precizna, pouzdana i brza mjerenja u realnom vremenu za katastarske, inženjerske i ekološke potrebe. Gravimetrijska mjerenja će također doprinijeti istraživanjima koja se odnose na klimatske promjene, prirodne katastrofe i druge pojave koje imaju veliki utjecaj na društvo.
 • Komponenta 5: Profesionalci i šira javnost u BiH će kroz e-usluge imati pristup svim informacijama GA što će značajno olakšati njihov svakodnevni rad, osigurati transparentnost i samim tim sprečiti korupciju. To će doprinijeti stvaranju jasne slike u pogledu nadležnosti i odgovornosti GA, kao i njiheove važnosti za zaštitu imovine, rast investicija i ukupni ekonomski razvoj.
 • Komponenta 6: Pred GA je veliki izazov da sačuvaju ogroman broj papirnih dokumenata i karata koji sadrže informacije neophodne za formiranje sistema zemljišnih informacija. GA se suočavaju sa izazovom da osiguraju da svi njihovi dokumenti budu arhivirani dugoročno, na sigurnom mjestu i očuvani kao i da budu transparentni i dostupni internim i eksternim korisnicima uključujući i širu javnost kad god je to potrebno.
Ključne reči: cilap  komponenta 1  komponenta 2  komponenta 3  komponenta 4  komponenta 5  komponenta 6  komponenta 7  komponenta 8  projekat  komponenta  

Ciljevi projekta

Efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU.

Učiniti sistem zemljišne administracije efikasnijim, sigurnijim i pouzdanijim.