Latinica | English

Komponenta 1: Podrška jačanju institucija zemljišne administracije, razvoj ljudskih resursa, relevantnog pravnog okvira i upravljanje projektom

CILAP | 8.4.2016.

Komponenta 1 ima snažan fokus na razvoj institucija rješavanjem dugoročnih izazova održivosti i upravljanja zemljišnom administracijom i naglašavajući finansijsku održivost, kvalitet servisa i orijentaciju ka korisnicima. Komponenta uključuje neophodno upravljanje projektom.

Komponenta 1 u CILAP 2 je dizajnirana i zasnovana na četiri osnovna cilja:

 • Da aktivno učestvuje i podržava razvoj i implementaciju nove Strategije zemljišne administracije za BiH, GA strateških poslovnih planova (pravna obaveza koju nameće RERP), osnovnih strategija i akcionih planova.
 • Da podrži razvoj politika i pravni razvoj, kako bi se dostigli razvojni cilj projekta / komponenti.
 • Da djeluje kao krovna komponenta i vodilja za ostale komponente omogućavajući efikasno donošenje odluka i rješavanje problema u toku njihove realizacije.
 • Da razvije blisku saradnju sa zainteresovanim stranama (uprave, ministarstava, banke, IDDEEA, građani)

Realizacija ovih ciljeva će se osigurati stvaranjem radne grupe koja će uključivati ​​Top menadžment GA, CILAP Projekat menadžment tim i direktore RERP projekta. To će omogućiti otvorenu diskusiju, donošenje strateških odluka i pružanje snažne podrške svim komponentama projekta, aktivnostima i ciljevima bez preklapanja s aktivnostima u drugim donatorskim i RERP projektu.

CILAP 1 se prvenstveno bavio analizom postojećeg stanja, mapiranjem slabosti i potreba GA, jačanjem kapaciteta kao i uspostavljanjem odgovarajuće osnove za njihovo jačanje i transformaciju u moderne i efikasne organizacije koje će doprinijeti ukupnom ekonomskom i socijalnom razvoju. Ove analize su rezultirale odlukama da se počne rad na razvoju različitih strateških dokumenata koji će omogućiti ispunjavanje zadataka definisanih od strane Vlada FBiH i RS-a. Korisnički-orijentisani strateški poslovni planovi, plan strategije ljudskih resursa i plan razvoja ljudskih resursa, komunikacione strategije i politike, politike za rukovodioce i zaposlene, IKT strategije, DA strategije su prepoznati kao ključni preduslovi za uspješnu misiju GA. Aktivnosti u ovoj komponenti će se fokusirati na postizanju rezultata koji će stvoriti jače i efikasnije GA gdje uvođenje potrebnih politika može značajno unaprijediti njhovo poslovanje, pojednostaviti procedure i omogućiti razvoj prema dobro organizovanim i funkcionalnim institucijama.

Kao što je planirano u originalnom projektnom dokumentu iz 2012. godine i dalje razrađeno u ovom PD 2, naredne godine će biti posvećene konačnom oblikovanju i implementaciji izrađenih strategija, i širenju novih vrijednosti i standarda u upravama. Ipak, razvoj nove Strategije zemljišne administracije za BiH će uticati na čitav sistem zemljišne administracije u BiH i zahtijevaće intenzivnu saradnju sa drugim akterima radi postizanja željene promjene. Prvi koraci na uspostavljanju bliske saradnje sa različitim ministarstvima (Ministarstva pravde, Ministarstva finansija, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju), Poreskim upravama, IDDEEA, Statističkim upravama i drugim akterima su već učinjeni, ali bez stalne komunikacije, koordinacije i razmjene ideja neće biti moguće ostvariti očekivani dugoročni uticaj CILAP a to je:

Efikasnom zemljišnom administracijom doprinijeti ekonomskom i društvenom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina, kao i pristupanje BiH EU.

Uloga direktora CILAP projekta u vođenju i koordinaciji rada u okviru ove komponente vezano za korištenje ljudskih resursa i usklađivanje odgovornosti je od ključnog značaja. Obim poslova i zadataka radne grupe komponente ima ekstreman uticaj na funkcionisanje GA, njihov napredak i nametanje kao ključnih igrača u sektoru zemljišne administracije. To traži potpunu posvećenost, praćenje i sudjelovanje, kao i održavanje jake veze između GA i drugih aktera.

Razvoj i implementacija strateških dokumenata će omogućiti i osigurati sljedeće:

 • GA će imati sistem upravljanja u kojem su jasno definisani ciljevi uprava, tako da menadžment i zaposlenici razumiju zajednički pristup za postizanje tih ciljeva. Da bi neka organizacija bila efikasna i na taj način ostvarila svoje ciljeve, potrebno je da zaposleni dijele zajedničku viziju onoga što žele da postignu, i da imaju jasno definisane ciljeve za svaki tim, odjel ili pojedinca.
 • Ljudski resursi su glavni faktor GA. Ako osoblje ispunjava svoje dužnosti i ako su svjesni svoje odgovornosti, to znači da institucija ima dobro obučene i motivisane zaposlene. Bez osoblja sposobnog da prihvati nove tehnologije za distribuciju informacija, marketinških i korisničkih servisa, razvoj prema modernim i produktivnim institucijama je praktično nemoguć. To će dovesti do poboljšanja i razvoja GA za dobrobit cijelog društva.
 • Rukovodstvo GA će biti dobro obučeno za analizu potreba i zahtjeva na osnovu najboljih praksi u cilju stvaranja atraktivnog i modernog radnog okruženja. GA će biti zasnovane na upravljanju na osnovu rezultata, razvijenim procedurama za praćenje i analizu kvaliteta rada zaposlenih.
 • Neophodno je kontinuirano poboljšanje interne i eksterne komunikacije unutar GA. Bolje razumijevanje zadataka i ciljeva koje treba postići doprinosi ukupnoj slici o uspjehu GA. Saradnja sa akterima uključenim u zemljišnu administraciju u BiH će pozicionirati GA kao atraktivne uprave koje su spremne da preuzmu odgovornost i u koje oni mogu imati povjerenje.
 • Javnost u BiH će imati informacije o nadležnosti, odgovornosti i posledično značaju GA za zaštitu imovine, rast investicija i ukupni ekonomski razvoj. Komunikacione strategije treba, između ostalog, da upoznaju spoljne korisnike sa servisima i proizvodima u sektoru zemljišne administracije.
 • Razvoj relevantnog zakonodavstva u područjima gdje ne postoji, poboljšanje postojećih zakona i ujednačavanje prakse treba da pruži odgovore o tome kako se nositi sa procedurama zemljišne administracije u cilju osiguranja stalnog usklađivanja pravnog okvira i standarda sa tehnološkim napretkom kao i sa iskazanim potrebama koje se javljaju u svakodnevnoj praksi.
 • Saradnja sa akterima uključenim u zemljišnu administraciju u BiH će uspostaviti GA kao atraktivna institucija koje su spremne da preuzmu odgovornost i u koje oni mogu imati povjerenje.

Perspektiva ljudskih prava je važno pitanje u razvoju zakonodavstva i procedura za osiguranje prava na zemljištu i donošenje odluka. Komponenta će se fokusirati na povećanje uživanja ljudskih prava i veće mogućnosti za ostvarivanje demokratskog uticaja boljim ispunjavanjem međunarodnih i domaćih obaveza o ljudskim pravima, ravnopravnosti polova (uključujući i strategije EU za ravnopravnost između žena i muškaraca) i nediskriminacije (vidi više u poglavlju 2.7.4).

Rodna pitanja moraju biti inkorporirana u upravljanju vlasništvom nad zemljištem kako bi se osiguralo da su interesi i potrebe svih ljudi - muškaraca i žena – uzeti u obzir, kao i da su procesi i institucije za sticanje prava na zemljištu transparentni, konsultativni i participativni. To također znači osigurati da i muškarci i žene imaju jednak pristup, korist od i kontrolu / vlasništvo nad zemljištem.

Projekt je počeo rad na rodnim pitanjima sa ciljem da razvije akcione planove za jačanje rodnih pitanja u radu GA i podizanje svijesti o potrebi za prevenciju korupcije i uvođenje mjera za borbu protiv korupcije, koje će se definisati u okviru planova integriteta. (vidi više u poglavljima 2.7.1 i 2.7.3 respektivno).

Očekivani rezultat Komponente i izlazni rezultati

Očekivani dugoročni utjecaj ove komponente je “Dobro obučen i motiviran kadar da podrži institucionalno jačanje i razvoj odgovarajućih propisa za obavljanje efikasne zemljišne administracije koja doprinosi ekonomskom i socijalnom razvoju, održivom tržištu i korištenju nekretnina u skladu sa standardima EU.” Kako bi se to postiglo, određeni su izlazni rezultati i krajnji rezultat komponente:

Krajnji rezultat komponente:

GA se temelje na upravljanju zasnovanom na rezultatima, jasnim procedurama za monitoring, analizu i praćenje kvaliteta rada i poboljšanoj saradnji između aktera uključenih u zemljišnu administraciju u BiH.  

Očekivani izlazni rezultati:

 • GU su svjesne značaja ravnopravnosti spolova. Povećan interes za RERP aktivnosti i M&E izvještaje / indikatore koji se odnose na ravnopravnost spolova,
 • Aktivno sudjelovanje u vladinim tjelima za prevenciju korupcije,
 • Izrađeni Planovi integriteta sa anti-korupcionim mjerama,
 • Poboljšana interna i eksterna komunkacija unutar GU,
 • Bolja suradnja sa zainteresiranim stranama uključenim u zemljišnu administraciju u BiH,
 • Izrađena strategija Zemljšne Administracije BiH (zajednički dokument za oba entiteta) je u fazi implementacije,
 • Izrađen poslovni plan i efikasno praćenje njegove implementacije,
 • Izrađena HR strategija i  HR plan razvoja su u fazi implementacije,
 • Izrađene politike rukovodstva i uposlenika su u fazi  implementacije,
 • Izrađeni akcioni planovi za jačanje rodnih pitanja,
 • Dobro promovirana svijest o važnosti GU za zaštitu vlasništva, i kako učiniti GU atraktivnim organima spremnim za preuzimanje odgovornosti kao i organima u koje javnost ima povjerenje,
 • Prihvaćeni i implementirani najbolji praktični primjeri Europskih organizacija zemljišne administracije.
Ključne reči: komponenta 1  zemljišna administracija  ljudski resursi  rodna ravnopravnost  projekat  upravljanje  pravna regulativa  

Krajnji rezultat komponente

GA se temelje na upravljanju zasnovanom na rezultatima, jasnim procedurama za monitoring, analizu i praćenje kvaliteta rada i poboljšanoj saradnji između aktera uključenih u zemljišnu administraciju u BiH.