Latinica | English

Ostvareni rezultati i lekcije naučene tokom tekuće saradnje

CILAP | 8.4.2016.

Postignuti rezultati tokom CILAP 1 kao i iskustva i lekcije naučene u toku tekuće implementacije su stvorili vrlo dobru osnovu za daljnje poboljšanje kapaciteta GA i razvoj zemljišne administracije u BiH.

Neke od naučenih lekcija tijekom tekuće saradnje su:

 • FGA i RGA zajedno sa Lantmäteriet su uspjele da uspostave dobar temelj za budući razvoj i postignu niz vrlo važnih rezultata koji će dovesti do ispunjenja ukupnog dugoročnog uticaja projekta i projektnog cilja.
 • Izvanredna saradnja rukovodstava FGA i RGA kao i radnih timova je uspostavljena u realizaciji projekta. Sve aktivnosti se obavljaju zajedno što omogućava razmjenu iskustava i znanja u okviru projekta.
 • Efikasno korišćenje eksperata Lantmäteriet-a, regionalnih i lokalnih eksperata je unaprijedilo razmjenu iskustva u regionu i podržalo napredak GA u oblastima definisanim projektom.
 • Eksterne zainteresovane strane, IDDEA (Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka), Poreske uprave, opštine, zemljišnoknjižni uredi u FBiH, sudovi, advokati, notari, su uključeni u projektne aktivnosti i doprinose ispunjenju projektnih ciljeva. Primjer ovog angažovanja je iskazan interes IDDEEA i lokalnih uprava za implementaciju sistema adresnog registra. Sporazumi o saradnji su potpisani između GA i četrnaest opština u RS i FiH.
 • Doprinos koji CILAP projekat pruža relizaciji ciljeva RERP je prepoznat kao veoma značajan od strane WB menadžment tima.
 • Uspostavljena je odlična saradnja sa Norveškim donatorskim projektom u vezi radova koji se odnose na informacione i komunikacione tehnologije (ICT) i razvoj digitalnog arhiva. Sve aktivnosti su usklađene, sastanci rukovodstva i zajedničke radionice se organizuju kako bi se izbjeglo bilo kakvo preklapanje i nepotrebni troškovi, kao i osiguralo ostvarenje ciljeva.

Neki od najvažnijih postignutih rezultata su:

 • Detaljna analiza postojeće organizacije, strateških dokumenata, politika i planova. U skladu s nalazima i potrebama GA-a, projektni timovi i stručnjaci su radili na:
  • Razvoju i završetku komunikacionih strategija,
  • Izgradnji kapaciteta i prijenosu znanja u području ljudskih resursa (HR) što je rezultiralo početkom kreiranja strategije ljudskih resursa i plana razvoja HR, kao i početkom razvoja politike rukovođenja i zaposlenih,
  • Izgradnji kapaciteta i početkom rada na razvoju poslovnih i strateških planova u skladu sa najboljim evropskim standardima.
 • Razvoj Intranet rješenja za RGA za poboljšanje interne komunikacije (test faza),
 • Upoznavanje najboljih praksi u zemljišnoj administraciji u zemljama EU putem studijskih posjeta Švedskoj i učešćem na međunarodnim konferencijama (Washington, Lisbon),
 • Znanje o EU standardima vezanim za prevenciju korupcije i pitanja koja se odnose na rodnu ravnopravnost kroz studijsku posjetu sjedištu Sida u Stokholmu, priprema za rad na izradi planova integriteta i akcionih planova za jačanje pitanja rodne ravnopravnosti u zemljišnoj administraciji,
 • Razvoj i štampanje "Priručnika najbolje prakse u radu zemljišnoknjižnih ureda kod procesa zamjene i uspostave zemljišnih knjiga", što je značajno olakšalo proces usklađivanja podataka između katastra i zemljišnih knjiga u FBiH, jednog od glavnih ciljeva RERP,
 • Okrugli stolovi posvećeni analizi postojećih Zakona o stvarnim pravima kako bi se usaglasila praksa, definisale prepreke i predložila provođenje kvalitativna poboljšanja. Prijedlozi su dostavljeni Ministarstvima pravde u oba entiteta,
 • Završena su mjerenja apsolutne i relativne gravimetrije kao neophodnih preduslova za uspostavljanje preciznog fizičkog sistema visina i određivanje geoida za Bosnu i Hercegovinu što će projekat podržati do 2019.
 • Aplikacija za uspostavu, upravljanje i održavanje adresnog registra je uspješno razvijena u bliskoj saradnji sa FGA i implementirana u pilot opštini Čitluk. Aplikacija je prilagođena u skladu sa različitim pravnim okvirima u FBiH i RS. Sistem Adresnog registra je instaliran u 20 opština u BiH i pripremljen je detaljni plan za daljnju distribuciju.
 • Rad na podkomponenti Procjene vrijednosti nekretnina rezultirao je klasifikacijom nekretnina i definisanjem modela podataka za različite vrste nekretnina. Radne grupe su prikupile, obradile i analizirale podatke u pilot opštinama Bijeljina i Sarajevo Centar i razvile plan za implementaciju Registra kupoprodajnih cijena koji će dovesti do transparentnog, efikasnog tržišta zemljišta i povećanja državnih i opštinskih prihoda. U toku je razvoj softvera za Registar kupoprodajnih cijena.
 • U suradnji sa norveškim projektom razvijena je nova IKT strategija za RGA kao osnova za buduće unapređenje IT infrastrukture RGA, razvoj aplikacija i uvođenje novih e-usluga. Uz pomoć CILAP RGA je uspeo da značajno unaprijedi IT infrastrukturu i stvori osnovu za dalji razvoj.
 • GA su uz podršku Lantmäteriet-a uspješno razvile Strategije Digitalnog arhiva koje će biti osnova za budući rad na ovim pitanjima. Aktivnosti se nastavljaju u bliskoj saradnji sa Norveškim projektom radom na Arhitekturi sistema i tehničkim uslovima za razvoj IT sistema za upravljanje dokumentima i digitalni arhivom.
Ključne reči: cilap  projekat